Pořádání vzdělávacích akcí

Jak uspořádat vzdělávací akci ohodnocenou kreditními body do celoživotního vzdělávání? Je třeba uplatnit odlišný postup pro lékaře a nelékaře...

Nelékaři

Celoživotní vzdělávání nelékařů se řídí nyní platnou vyhláškou číslo 423/2004 Sb. v aktuálním znění. Jejím obsahem je mimo jiné definice jednotlivých forem celoživotního vzdělávání, počet kreditních bodů za různé formy vzdělávacích akcí, způsob evidence a přehled změn v souvislosti se změnami legislativy v posledních letech (2004, 2008 a 2010).

Naše společnost je zařazena mezi profesní sdružení oprávněná pořádat vzdělávací akce i vydávat souhlasná stanoviska s jejich pořádáním (odkaz zde). Pro vydání souhlasného stanoviska je třeba vyplnit žádost (níže) a odeslat ji dle uvedených pokynů (součástí musí být harmonogram akce) v dostatečném předstihu. Vyřízení žádosti je bezplatné. Žadatel obdrží souhlasné stanovisko emailem. Akce bude ohlášena Registru zdravotnických pracovníků, aby udělené kreditní body byly platné. Takto lze pořádat vzdělávací akce nejen pro pracovníky pořadatelské organizace, ale i pro širší odbornou veřejnost.

Pořadatel je povinen účastníkům vydat platná potvrzení o účasti s náležitostmi dle požadavků vyhl. 423/2004 Sb. - lze použít vzor:

Lékaři

Celoživotní vzdělávání lékařů je plně v kompetenci České lékařské komory (odkaz zde) a řídí se Stavovským předpisem č. 16. Je vybírán poplatek za zaregistrování akce i prezentaci komerčního subjektu (sponzor). Aby bylo možné udělit kreditní body lékařům, je nutné obrátit se na místně příslušnou organizaci ČLK. Je nutné respektovat požadavky na náležitosti pozvánky i potvrzení o účasti. 


V případě jakýchkoliv nejasností se můžete dotazovat na mailu info@cyt.cz .