Stanovy SKC ČLS JEP

1. Úvod

1.1  Společnost pro klinickou cytologii (dále jen SKC) je dobrovolnou odbornou společností, která rozvíjí obor diagnostické cytologie pro klinické účely. Sdružuje lékaře a vysokoškolsky vzdělané pracovníky, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice a na aplikovaném výzkumu v různých oborech humánní medicíny. Dále sdružuje pracovníky středoškolského vzdělání, kvalifikované jako nositelé zdravotnických výkonů v cytodiagnostice.

1.2  SKC pracuje jako samostatný organizační útvar, který je součástí České lékařské společnosti (ČLS JEP), sdružující odborné společnosti a spolky lékařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ČLS vede za úhradu evidenci členů SKC, placení členských příspěvků a přehled finančního hospodaření. SKC udržuje styky s ostatními odbornými společnostmi v ČR a poskytuje jim potřebné údaje o svých odborných akcích.

1.3  SKC hájí a zastupuje odborné zájmy oborů ve své působnosti. Vysílá své delegáty do akreditačních a specializačních zkušebních komisí, do skupin pro vnější kontrolu kvality cytologických laboratoří a i do poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi se podílí na specializované výchově a výuce v oboru klinické cytologie. Ve shodě se zákonnou normou se účastní činnosti profesních komor a jiných odborných organizací.

1.4  SKC podporuje rozvoj mezinárodních styků, podporuje organizaci mezinárodních sympozií a kongresů v oboru cytologie na území ČR.

2. Členství ve Společnosti klinické cytologie

2.1  Druhy členství

Existují dva druhy členství v SKC: řádné a čestné.

2.2  Řádné členství

2.2.1 Řádným členem SKC se může stát osoba s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním, která pracuje v oboru klinické cytologie jako nositel výkonů, nebo ten, který spolupracuje ku prospěchu oboru. Písemná žádost o členství v SKC, ve které se uvedou osobní data a odborná kvalifikace, se zasílá ČLS JEP v Praze nebo vědeckému sekretáři SKC. Výbor SKC žádost projedná a o přijetí uchazeče informuje. Ve zprávě o stavu členstva informuje výbor o přijetí každého nového uchazeče jednou za rok na výroční schůzi členskou základnu.

2.2.2 Podmínkou členství je pravidelné placení členských příspěvků. Členovi SKC, který neuhradí do 30. dubna každého roku členský příspěvek, může výbor členství v SKC zrušit.

2.2.3 Práva členů SKC jsou: členství opravňuje k účasti na činnostech všech odborných sekcích a komisí SKC, k přednostnímu zařazení na postgraduální a vědecké akce společnosti (včasná informovanost, ev. nižší poplatky). Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů společnosti.

2.2.4 Zánik členství v SKC: členství lze ukončit žádostí, adresovanou výboru. Členství zaniká úmrtím člena. Členství ve SKC lze pozbýt také nezaplacením členských příspěvků nebo vyloučením z důvodu mimořádně závažného medicínsko-etického přestupku. Vyloučení v tomto případě schvaluje výbor SKC po prostudování okolností. Proti rozhodnutí výboru se může vyloučený odvolat ke sjezdu SKC, kterým je "Cytologický den". Ukončení členství pro nezaplacení příspěvků nebo na žádost člena provede vědecký sekretář SKC, který výbor o ukončení členství informuje. Zaplacené členské příspěvky se po ukončení členství nevracejí.

2.3 Čestné členství

Výbor SKC uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj cytodiagnostiky čestné členství v SKC. Navrhuje také předsednictvu ČLS udělení čestného členství ČLS. Čestný člen neplatí členské příspěvky, požívá výhod řádného člena. Do řídících orgánů SKC může být kooptován jako čestný člen s hlasem poradním.

2.4 Aktualizované seznamy členů SKC jsou dvakrát ročně předávány výboru SKC.

3. Výbor, předseda a revizní komise, řídící orgány SKC

3.1 V čele SKC stojí výbor SKC, který má lichý počet členů (15). Výbor je oficiálním představitelem české klinické cytologie a je složen paritně podle počtu členů příslušných odborností. Ve výboru jsou 4 gynekologové, 4 patologové, 3 pneumologové, 1 neurolog, 1 vysokoškolák nelékař a 2 cytotechnologové. Revizní komise je tříčlenná. Její členové jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru jako pozorovatelé.

Funkční období výboru a revizní komise je čtyřleté. Volby se konají v pravidelných cyklech od posledního volebního data. Každý řádný člen SKC může být zvolen členem výboru nebo revizní komise bez jakýchkoliv časových omezení. Rezignuje-li v průběhu funkčního období některý člen výboru nebo revizní komise na svoji funkci, může výbor kooptovat nového člena podle pořadí hlasů z předchozích voleb.

3.2 Volby členů výboru a revizní komise

Volby jsou korespondenční, dvoukolové, tajné a přímé. Volby řídí volební komise, kterou ustanovuje výbor před vypsáním voleb z řádných členů SKC. Volební komise je tříčlenná. Každý řádný člen SKC může navrhnout pro první kolo 18 kandidátů na členství ve výboru a revizní komisi. Není povinen zjišťovat jejich souhlas. Do výboru SKC jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počet hlasů podle paritního klíče jednotlivých odborných sekcí. Volební komise je povinna ověřit souhlas všech kandidátů s případným členstvím ve výboru SKC. Do revizní komise jsou určeni tři kandidáti, kteří dosáhli největší počet hlasů po odpočtu členů výboru.

3.3 Předseda SKC

Předseda SKC je zvolen na prvním zasedání nově zvoleného výboru tajným hlasováním. Pokud některý z kandidátů nezíská v prvém kole více než 50% hlasů, provede se hlasování druhého kola do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů z prvého kola. Do zvolení předsedy vede zahajovací jednání nově zvoleného výboru předseda volební komise. Předseda je oficiálním představitelem SKC. Řídí schůze výboru, na výroční schůzi podává členské základně informaci o činnosti, zastupuje SKC při veřejných jednáních. V naléhavých a neodkladných situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí co nejdříve k dodatečnému schválení. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda, nebo jím určený člen výboru.

3.4 Funkce ostatních členů výboru

Na stejném úvodním zasedání nově zvoleného výboru rozhodne výbor na základě návrhu nově zvoleného předsedy o obsazení funkce vědeckého sekretáře, pokladníka, zapisovatele. Vědecký sekretář je zodpovědný za dokumentaci, za informace členstvu, po dohodě s předsedou za přípravu odborných akcí SKC, za komunikaci se sekcemi a komisemi. Po dohodě s předsedou SKC připravuje podklady pro jednání výboru a náplň sjezdů. Pokladník je zodpovědný za veškeré hospodaření SKC.

3.5 Jednání výboru SKC

Při hlasování výboru rozhoduje nadpoloviční většina z přítomných členů včetně předsedy. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je schopná usnášení při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru, za předpokladu, že všichni členové výboru byli informováni o datu schůze se čtrnáctidenním předstihem. Zápisy ze schůzí výboru jsou schvalovány na příští schůzi výboru s kontrolou usnesení a splněných úkolů.

3.6 Revizní komise

3.6.1 Revizní komise kontroluje účetnictví celé SKC včetně jejich sekcí. Sleduje dodržování stanov SKC a je povinna upozornit výbor, pokud činnost některé složky by byla v rozporu se stanovami SKC. Výbor může revizní komisi požádat o analýzu a návrh řešení sporných nebo konfliktních situací které by vznikly v činnosti společnosti.

3.6.2 Člen revizní komise , který získal ve volbách největší počet hlasů, se stává předsedou revizní komise SKC.

3.6.3 Člen revizní komise nemůže být zvolen vědeckým sekretářem nebo pokladníkem SKC. Nemůže být také pověřen vedením zápisu ze schůze výboru.

3.6.4 Členové revizní komise jsou oprávněni se účastnit schůzí výboru, nemají však hlasovací právo. Jsou povinni upozornit výbor jsou-li porušeny stanovy SKC nebo když existují procesní a organizační pochybení.

3.6.5 O své činnosti podává revizní komise výboru SKC zprávu na výzvu výboru, nejpozději však na konci funkčního období.

4. Sjezd a výroční schůze SKC

4.1 Výbor SKC pořádá nejméně jednou za 2 roky sjezd SKC, tradičně nazývaný "Cytologický den", který jednou za 4 roky je sjezdem výročním. Součástí těchto akcí je vždy plenární schůze SKC. Za organizaci obou aktivit je odpovědný ten výbor, který zastává funkce v době přípravy sjezdu. Výbor dbá na to, aby se v programech sjezdu probíraly všechny oblasti cytodiagnostiky. V organizační části sjezdu informuje výbor členskou základnu o aktivitě společnosti a jejím finančním hospodaření. Projednává rovněž závažné otázky činnosti společnosti. Na výročním sjezdu je přednesena zpráva o činnosti odstupujícího výboru a zpráva revizní komise.

5. Odborné sekce a komise SKC

5.1 V SKC působí odborné sekce, které se zabývají subspecializacemi v rámci některých klinických oborů nebo mezioborovou spoluprací. Vznikají z iniciativy výboru nebo členů SKC a své závěry a náměty předkládají ke schválení výboru SKC. Sekce mohou mít jakýkoliv počet členů, nejméně však tři. Ze svého středu si mohou zvolit předsedu. Sekce nemají žádnou právní subjektivitu. Mohou však pořádat akce, které jsou předem finančně zajištěny. Zápisy ze svých jednání postupují vědeckému sekretáři k projednání na výboru SKC. Pokud se výbor vyjadřuje k některému problému sekce, který souvisí s činností sekce, je povinen sekci informovat. Sekce potom vypracuje stanovisko, které předá k projednání na nejbližší schůzi výboru SKC.

6. Hospodaření SKC

6.1 Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Výbor může získávat příjmy také ze zdrojů jiných, například z výtěžku akcí pořádaných SKC, od sponzorů, jiných organizací i od jednotlivců nebo z dotací od státu.

6.2 Veškeré hospodaření SKC je vedeno pokladníkem a kontrolováno revizní komisí.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V případě rozporného názoru na výklad stanov, požádá výbor o rozbor a vyjádření revizní komisi. Potom rozhodne hlasování. Při zásadním sporu mezi členstvem a výborem, může členstvo písemně požádat (minimálně 50% členstva) revizní komisi o vyslovení nedůvěry a o vypsání mimořádné volby výboru SKC.

7.2 Stanovy vstupují v platnost po projednání na plenární schůzi SKC. Budou přijaty, pokud pro ně bude hlasovat více než dvě třetiny přítomných členů.

7.3 Společnost klinické cytologie zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na plenární schůzi, nebo na mimořádné plenární schůzi poté, co byli předtím písemně v předstihu informováni všichni členové o této eventualitě.